Kalendář akcí AV21

Dnes < 2019 >  < duben > 
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Efektivní spolupráce a přenos poznatků do praxe

 

Řešitel: Mgr. Michal Schmoranz, Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Využití vědeckých výsledků v praxi a spolupráce s podniky patří mezi nosné prvky Strategie AV21. Pro tyto účely vznikla nová pracovní platforma, která aktivně podporuje spolupráci vědeckých pracovišť v programu „Rozmanitost života a zdraví ekosystémů“ (ROZE) s průmyslovými partnery a mezi sebou navzájem. Jejím cílem je usnadnit komunikaci, přístup k datům a sdílení citlivých informací v rámci vědeckých institucí a firem sdružených v tomto programu a zajistit koordinovaný přístup výzkumníků k aplikační sféře.

Spolupráce vědecké a průmyslové sféry
V první řadě se vzájemně setkávají vědci z ústavů Akademie věd a navzájem si předávají zkušenosti a dobrou praxi pro aplikaci výsledků, zároveň také hledají možnosti společného postupu pro nabízení svého know-how potenciálním průmyslovým partnerům. Komunikaci s podniky zprostředkovává pro všechny zapojené vědecké ústavy jedno kontaktní centrum, jímž je Úsek transferu technologií Biologického centra AVČR. V druhé polovině roku 2015 se uskutečnily kulaté stoly, pracovní workshopy a další jednání s více než polovinou potenciálních průmyslových partnerů a spolupracujících pracovišť v programu. V průběhu realizace projektu bylo osloveno téměř 150 potenciálních průmyslových partnerů a s vybranými zástupci průmyslové sféry a také s investory z ČR se uskutečnila společná setkání.

Příklady spolupráce
Konkrétními výstupy těchto setkání je několik případů spolupráce mezi zúčastněnými pracovišti (např. Mikrobiologický ústav, Sociologický ústav, Ústav biologie obratlovců, Botanický ústav), práce na 4 ochranných známkách (3x Biologické centrum, 1x Mikrobiologický ústav) a 2 připravovaných patentech (1x Biologické centrum, 1x Mikrobiologický ústav).

Biologické centrum a Mikrobiologický ústav například spolupracují na vývoji stravy pro zvýšení imunity včel a na studiu vlivu její konzumace na délku telomer. Společně byla rovněž podána žádost o financování proof of concept z prostředků programu TAČR GAMA. Spolupráce a intenzivní komunikace mezi zástupci transferu technologií Mikrobiologického ústavu a Biologického centra vedla k dohodě úprav patentových přihlášek vztahujících se ke komerčně uplatnitelným technologiím.

Byla iniciována spolupráce mezi Biologickým centrem a Botanickým ústavem na ustanovení platformy pro studium udržitelného hospodaření v krajině a prezentování výsledků environmentálního výzkumu ministerstvům a průmyslovým partnerům. Se Sociologickým ústavem spolupracuje Biologické centrum na problematice etiky ve vědě a zahajuje spolupráci na průzkumu veřejného mínění k tématu „Šumava“. Biologické centrum, Botanický ústav, Ústav biologie obratlovců a Mikrobiologický ústav společně připravují obhospodařování sbírek organismů.

Kontaktní centrum
Pro všechny zapojené vědecké ústavy programu ROZE bylo vytvořeno jedno kontaktní centrum, jímž je Úsek transferu technologií Biologického centra AVČR. Toto kontaktní centrum zajišťuje komplexní administrativní a konzultační podporu od oznámení výsledku výzkumu s aplikačním potenciálem, přes jeho rešerši až po zajištění průmyslové ochrany a vyhledání partnera ke spolupráci. V rámci této aktivity například kontaktní centrum vypracovalo vzory smluv, informovalo o vhodných grantových výzvách, konzultovalo problematiku sběru a uchovávání vzorků dle legislativy a jejich další využití při nevýzkumných aktivitách.

Kontaktní centrum zajistilo rovněž sdílenou správu duševního a průmyslového vlastnictví. Pro tyto účely byl pořízen systém Dennemayer IP Classic DIAMS, do kterého jsou nyní vkládána všechna data k předmětům průmyslového vlastnictví s původem na pracovištích Biologického centra a data k průmyslovému vlastnictví sdílenému mezi Biologickým centrem a dalšími ústavy AV ČR, typicky například Mikrobiologickým ústavem.
Kontaktní centrum rovněž vytvořilo marketingové a prezentační materiály pro spolupracující pracoviště AV ČR.

Webová platforma
Pro komunikaci a prezentaci výstupů výzkumu odborné i laické veřejnosti bylo vytvořeno nové webové rozhraní, které usnadňuje spolupráci na komunikaci s průmyslovými partnery, sdílení informací, smluv a dalších dat. Hlavní cílovou skupinou této webové platformy jsou podniky, které se zabývají zejména ochranou a sanacemi životního prostředí, studiem biodiverzity, farmaceutickým výzkumem či působí ve zdravotnictví. Veřejná část je přístupná na www.rozett.cz.

Mediální prezentace platformy
Platforma byla prezentována například v Literárních novinách 12. 11. 2015 a koncept spolupráce s partnery také na portálech  www.technickytydenik.cz a www.gate2biotech.cz.

 

160121-efektivni-spoluprace-a-prenos-poznatku-do-praxe.jpg

 

160121-efektivni-spoluprace-a-prenos-poznatku-do-praxe-dl-letak-pdf
(pdf)
 

160121-efektivni-spoluprace-a-prenos-poznatku-do-praxe-letak-algatech-pdf

(pdf)