Kalendář akcí AV21

Dnes < 2019 >  < duben > 
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero

(J. Borovec, J. Hejzlar, P. Znachor, J. Nedoma, M. Čtvrtlíková, P. Blabolil, M. Říha, J. Kubečka, D. Ricard, J. Matěna)

 

Certifikovaná metodika byla vypracována pro Ministerstvo životního prostředí ČR v roce 2014, je certifikována pod č. j. 1828/ENV/15.


Metodika je určena k hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero na území ČR. Ekologický potenciál těchto vodních útvarů je možno klasifikovat jako: „dobrý a lepší“, „střední“, „poškozený“ a „zničený“. Je určena správcům povodí a pověřeným odborným subjektům provádějícím zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod. Vychází z Rámcové směrnice o vodách (2000/60/ES), ze které vychází mimo jiné i typologie vodních útvarů. Byla vyvíjena na souboru 77 vodních útvarů – nádrže a rybníky (silně ovlivněné vodní útvary) a těžební jámy (umělé vodní útvary).


Při hodnocení je kladen důraz (na rozdíl od hodnocení ekologického stavu přirozených vodních útvarů), aby se i přes hydromorfologické změny nutné k zachování účelu silně modifikovaných a umělých vodních útvarů:


- minimalizoval účinek těchto změn,
- maximální ekologický potenciál odpovídal stavu přirozených vodních útvarů při stejných hydromorfologických charakteristikách.


Hodnocení ekologického potenciálu vodních útvarů je primárně založen na posouzení stavu vybraných složek vodního prostředí – fytoplanktonu, makrofyt a ryb – pomocí následujících indexů:


- multimetrický index fytoplanktonního společenstva (představovaného zejména jednobuněčnými řasami a sinicemi), který sumarizuje ukazatele popisující množství fytoplanktonu (koncentrace a biomasa chlorofylu) i složení fytoplanktonu (podíl sinic na celkové biomase, trofický index fytoplanktonu),
- multimetrický index společenstva makrofyt (ponořených vyšších rostlin rostoucích ve vodě; rostliny při břehu), jež sumarizuje počet druhů a pokryvnost makrofyt v produktivní zóně (zóně s dostatkem světla),
- multimetrický index rybích společenstev: zde byl vyvinut nový systém hodnocení pro vodní útvary s průměrnou hloubkou > 5m („mělčí“ útvary hodnoceny nebyly pro malý počet dat); vhodnými byly shledány údaje o biomase a početnosti ryb; dále se sleduje výskyt cejna velkého, ježdíka obecného, okouna říčního, perlína ostrobřichého a lososovitých ryb; výskyt tohoročních ryb (ten se nepoužívá u ekologicky kvalitní okounové obsádky – tj. v případech, kde biomasa okouna říčního přesahuje 20% hranici); při výpočtu indexu byly použity také údaje Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

 

 

Jako doprovodné hodnocení je použito hodnocení fyzikálně-chemických složek a specifických znečišťujících látek (zejména průhlednost vody, teplota, nasycení vody kyslíkem, pH a celkový fosfor) a to pro rozlišení mezi „dobrým“ a „středním“ potenciálem vodního útvaru, v případě, že všechny biologické složky budou v „dobrém“ stavu.

 

 

Metodika je k dispozici na webu Ministerstva životního prostředí ČR zde:


http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prehled_akceptovanych_metodik_vod/$FILE/OOV-Metodika_hodnoceni_%20ekologicky%20potencial_%20kategorie_jezero-20140301.pdf

 

 


Letecký pohled na vodárenskou nádrž Landštejn. První snímek pochází z roku 2009 a ilustruje vysokou jakost vody v nádrži a dobrý ekologický potenciál dané lokality. V posledních dvou letech však v nádrži došlo k výraznému rozvoji vodního květu sinic. Toto zhoršení lze určit pomocí tzv. multimetrického indexu fytoplanktonu, který byl navržen jako jedna z metrik pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů. Druhá letecká fotografie zachycuje stav nádrže v srpnu roku 2015. Na mikroskopické fotografii jsou vlákna sinice rodu Dolichospermum, který pochází ze vzorku odebraného z nádrže v červenci 2015.

 

 

6. 8. 2015