Kalendář akcí AV21

Dnes < 2019 >  < duben > 
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

IDEA VaVaI - připravované studie

 

IDEA VAVAI - Připravované studie:
 
Motivační účinek ALFA programu TAČR na soukromé VaV výdaje ve firmách
Martin Srholec
 
Studie provádí hodnocení motivačního účinku ALFA programu TAČR, který poskytuje přímou veřejnou podporu pro aplikovaný výzkum a vývoj (VaV) ve firmách, na rozsah soukromého financování. Motivační účinek znamená, o kolik se změní firemní VaV výdaje v důsledku veřejné podpory ve srovnání se stavem, kdyby podpora poskytnuta nebyla. Ekonometrické odhady metodou propensity score matching jsou provedeny na rozsáhlé databázi mikrodat, která byla vytvořena propojením individuálních údajů z hodnocení žádostí o projekty od poskytovatele s firemními údaji o rozsahu VaV výdajů, finančních ukazatelů z rozvah a výsledovek a strukturálních charakteristik firem. Jako srovnávací skupina jsou použiti žadatelé, kteří byli doporučeni k financování, nýbrž podporu nečerpali z důvodu nedostatku financí v programu, ale i širší skupiny všech nefinancovaných žadatelů a všech ostatních firem v databázi. Analýza poskytuje srovnání motivačního účinku podle velikosti, věku, vlastnictví a odvětí firem, a rovněž mezi jednotlivými výzvami programu ALFA. Závěr vytyčuje směry pro další rozvoj tohoto typu hodnocení.
 
 
R&D grantee snapshot: Which firms receive direct R&D subsidies?
Oleg Sidorkin and Martin Srholec
 
The report provides indepth analysis of the firms who participated in the major direct R&D subsidy programs in the Czech Republic during 2004-2015, namely IMPULS, TIP (and prospectively TRIO) administered by Ministry of Industry and Trade, and ALFA and EPSILON administered by Technology Agency of the Czech Republic. The main focus is on the changing profile of the recipients and their comparison between the programs, funding providers and over time, which underscores differences in policy design, priorities and implementation. Funding recipients are analyzed with regards to their ex-ante size, age, ownership, industry, location, productivity, credit constraints, technological capabilities as well as public subsidy history. The study is based on a merged micro dataset of publicly available data from the Research and Development and Innovation Information System and Business Register at the Czech Statistical Office as well as from the Bisnode commercial database.
 
 
R&D subsidy input additionality effects: A comparison of IMPULS, TIP and ALFA programmes
Oleg Sidorkin and Martin Srholec
 
The report compares input additionality effects of IMPULS, TIP and ALFA programs for direct public support to R&D in business enterprises in the Czech Republic. Using a large firm-level dataset with rich information on firm’s performance, innovation capabilities, structural characteristics and public subsidy history over 2000–2014, we employ non-parametric propensity score matching estimator to find out whether public support "crowds out" or "crowds in" private R&D investments. The paper also studies heterogeneity of the treatment effects across size, age and industry categories for firms. Hence, the paper provides evidence-based conclusion about the effectiveness of different R&D subsidy programs.
 
 
 
Behavioral additionality effects of direct R&D subsidies: Do cash grants stimulate public-private R&D cooperation?
Oleg Sidorkin and Martin Srholec
 
The paper studies effects of direct R&D subsidies on behavioral additionality of business enterprises in terms of their R&D cooperation linkages with public research organizations in the Czech Republic. The analysis is focused on the behavioural impacts of Tandem, Impuls, TIP, ALFA and Competence Centres programmes of the Ministry of Industry and Trade and Technology Agency of the Czech Republic, respectively. Using merged firm-level panel dataset of R&D receivers from the Research and Development and Innovation Information System and microdata from six waves of the Community Innovation Survey, we estimate with the help of propensity score matching the impact of programme participation on the likelihood that firms engage in joint R&D projects with the public research sector represented by the higher education institutions or government research institutes. Both short term and long term behavioral additionality effects, hence the sustainability of behavioral changes, are considered.
 
 
Performance impacts of direct R&D subsidies: What is the effect of the IMPULS programme?
Oleg Sidorkin a Martin Srholec
 
This study addresses the question whether direct R&D subsidies influence the performance of Czech business enteprises in terms of labor productivity growth, job creation, sales of innovative products and innovation output. Hence, the focus of this analysis is not on the immediate effects of public funding on innovation inputs and behavior of firms but on the ultimate impacts of the subsidies on the outputs and competitiveness of firms at large. Using the method of propensity score matching on a large firm-level panel dataset, we create counterfactual sample of firms, similar to the ones, which received R&D subsidies and estimate the impact of subsidies on their performance. The analysis is focused on the IMPULS programme of the Ministry of Industry and Trade. The paper also draws conclusions about the time effects of R&D subsidies, i.e. whether the performance impacts are long lasting or tend to fizzle out over time.
 
 
Hospodárnost přímé podpory výzkumu a vývoje ve firmách: Co ukazuje metoda regresní diskontinuity?
Ján Palguta a Martin Srholec
 
Přímé dotace na výzkum a vývoj (VaV) ve firmách jsou jedním z hlavních nástrojů české inovační politiky. Hodnověrné hodnocení motivačních účinků dotací na soukromé výdaje firem na VaV se však neprovádí. Takové hodnocení musí brát v potaz, že za úspěšnou vládní podporu lze považovat jedině taková grantová schémata, která podněcují další inovace, jež by bez vládní podpory nevznikly. Tato studie plánuje využít příkladu třetí a čtvrté výzvy grantového ALFA programu TA ČR pro ilustraci možného postupu při hodnocení motivačního účinku dotací na VaV pomocí metody tzv. regresní diskontinuity. Studie srovnává soukromé výdaje na VaV ve firmách, které grantovou podporu v programu ALFA těsně získaly, s VaV výdaji firem, které na tuto podporu těsně nedosáhly, tj. firem, které skončily v relativně úzkém rozmezí nad a pod čarou financování. Tímto postupem lze určit kauzální motivační účinek vládní podpory na soukromé výdaje firem na VaV, popřípadě odhalit vytěsňovací efekty podpory výzkumu na soukromé výzkumné výdaje. Pro vyhodnocení jsou využita mikrodata ze žádostí o podporu VaV od poskytovatele a firemní údaje o rozsahu VaV výdajů, finančních ukazatelů z rozvah a výsledovek a strukturálních charakteristik firem.
 
 
Podnikatelské aktivity akademických pracovníků: Jak probíhá transfer technologií v českých podmínkách?
Vít Macháček a Martin Srholec
 
Na jedné straně je zakládání a řízení firem výzkumníky z akademické sféry přínosná činnost, protože se jedná o jeden z kanálů pro přenos znalostí z oblasti vědy a výzkumu do ekonomiky, což přispívá k ekonomickému rozvoji. Na druhé straně, pokud se to děje živelně, pokud pro takové podnikání neexistují anebo nejsou dodržována pravidla, může veřejná výzkumná sféra přicházet o potenciální zdroje příjmů z transferu technologií. Studie mapuje podnikatelské aktivity akademických pracovníků, rozebírá národní a institucionální pravidla pro technologický transfer a uvádí příklady nejlepší a jiné praxe v českých podmínkách. Podrobnější empirická analýza je provedena na souboru docentů a profesorů jmenovaných na jedné z nejvýznamnějších univerzit v České republice od roku 2003, který je za účelem zjištění jejich podnikatelských aktivit propojen s údaji v obchodním rejstříku. Následně je tato databáze propojena s bibliometrickými údaji o publikačním výkonu a s údaji z firemních rozvah a výsledovek. Kromě samotného rozsahu podnikání akademiků jsou tudíž analyzovány i komplementární či substituční dopady podnikání na jejich publikační výkonnost a rovněž dopady zapojení akademiků na firemní výkonnost.
 
 
 
Dosavadní publikační výstupy:
 
Jurajda, Š a Münich, D. (2015) Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2008-2012. IDEA think tank studie, září 2015, ISBN: 978-80-7344-348-1. (download)
 
Jurajda, Š, Kozubek, S., Münich, D. a Škoda, S. (2015) Mezinárodní srovnání kvality publikačního výkonu vědních oborů v České republice. IDEA think tank studie, prosinec 2015, ISBN: 978-80-7344-348-1. (download)
 
Gaulé, P. (2015) Patents and the Success of Venture-Capital Backed Startups: Using Examiner Assignment to Estimate Causal Effects. CERGE-EI Working Paper Series 546, July 2015, ISBN 978-80-7344-344-3. (download)
 
Sidorkin, O. (2015) The Impact of Management Quality on Innovation Performance of Firms in Emerging Countries. CERGE-EI Working Paper Series 555, December 2015, ISBN 978-80-7344-344-3. (download)
 
Fagerberg, J. and Srholec, M. (2016) Global Dynamics, Capabilities and the Crisis. Journal of Evolutionary Economics, forthcoming.(download wp version)
 
Fagerberg, J. and Srholec, M. (2016) Explaining regional economic performance: the role of competitiveness, specialization and capabilities. In Huggins, R. and Thompson, P., eds., Handbook of Regions and Competitiveness: Contemporary Theories and Perspectives on Economic Development, Cheltenham, Edward Elgar, forthcoming. (download wp version)